skip to Main Content
Verslag Green Cities Seminarie in het FeliXart Museum

Verslag Green Cities Seminarie in het FeliXart Museum

image
11.10.2023

Hoewel ze weinig met ‘groen’ worden geassocieerd, hebben bedrijventerreinen heel wat potentieel om groener ingekleurd of bijgekleurd te worden. Tijdens het Green Cities Seminarie van dinsdag 19 september in Drogenbos werd duidelijk welk potentieel deze gebieden hebben.

Auteur: Ivan De Clercq
Beelden: David Barbe

Green Cities is een campagne die loopt in intussen dertien Europese landen. Het is een promotiecampagne voor boomkwekerijen en tuinaanleg die openbare besturen en bedrijven wil inspireren. Daarvoor had de Belgische organisatie – met AVBS als trekker – een aantal interessante sprekers uitgenodigd in het FeliXart Museum in Drogenbos.

Jolien Verhelst is consultant biodiversiteit bij Arcadis. Arcadis is als advies- en ingenieursbureau onder meer betrokken bij de Antwerpse Oosterweelverbinding en de werken aan de Brusselse ring. Joliens rol bestaat er in om bij projecten van deze omvang advies te geven hoe biodiversiteit kan worden geïntegreerd.

Stepping stone

Waarom zouden bedrijven ervoor kiezen om op hun bedrijventerrein aan vergroening te doen? Hoewel bedrijventerreinen bijna per definitie niet in natuurgebied liggen, kan natuurcreatie er toch waarde hebben. Groene zones in bedrijventerreinen hebben op zich hun verdienste, maar ze kunnen ook als een stepping stone dienen, die fauna en flora de gelegenheid kan bieden om de verbinding te maken tussen twee aparte natuurgebieden.

Brengt in beweging

Ontegensprekelijk bieden groene bedrijventerreinen ook een beter uitzicht voor de omgeving. Ze kunnen zo de relatie helpen tussen het bedrijf enerzijds en de omwonenden en lokale overheid anderzijds. Tot slot biedt groen dezelfde resem ecosysteemdiensten als groen dat zich elders bevindt: verkoeling,  luchtzuivering, geluidsdemping, voorkomen van wateroverlast … Het helpt daarmee om aan steeds strenger wordende wetgeving rond milieu-impact te voldoen. Groen biedt bovendien ook opportuniteiten voor werknemers. “Studies hebben aangetoond dat alleen al het zicht op groen helpt om stress te reduceren. Werknemers komen tot een betere concentratie en creativiteit. Een aantrekkelijke werkomgeving zet bovendien aan tot bewegen en dus een betere fysieke en mentale gezondheid”, aldus Jolien Verhelst.

Terugverdientijden rekenen

Niet onlogisch stellen bedrijfsleiders zich de vraag ‘Wat brengt dat nu concreet op?’ Naast het verhogen van de vastgoedwaarde zorgt biodivers groen voor lagere beheers- en inrichtingskosten. Er bestaan rekentools zoals de biodiversity net gain calculator (BNGC), die op alle voordelen een geldelijke waarde proberen kleven waarmee je de terugverdientijd kan bepalen. Zo zou een bloemenweide door het afvangen van fijnstof en de belevingswaarde zichzelf al na een jaar hebben terugverdiend. Voor de terugverdientijd van een wandelpad moet twaalf jaar worden gerekend en een groendak verdient zich na 20 jaar terug.

Groene gevels verdienen zich voor een belangrijk deel terug door lagere energiekosten. “Groengevels kunnen de energiefactuur met 16% doen dalen voor verwarming en met maar liefst 51% als er gekoeld moet worden”, aldus Jolien. Ook voor grote infrastructuurwerken zoals stormwatercontrole en kustlijnbescherming drukken groene oplossingen zoals slikken en schorren of wetlands de kosten.

De vrees voor het ontwikkelen van natuurwaarden op bedrijventerreinen waaraan later niet meer getornd mag worden, is volgens Jolien ongegrond. Het statuut van ‘tijdelijke natuur’ omvat al bij de start de toestemming om deze oppervlaktes weer te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten.

Concrete tips

Tot slot gaf Jolien nog een aantal tips mee voor bedrijven die concreet aan de slag willen met het verhogen van de biodiversiteit. Zo tipte ze om een eindbeeld te schetsen en te zorgen voor samenhang met andere bedrijven, omwonenden of overheden. Bij nieuwe ontwikkeling is het altijd goed om te kijken wat er al aan biodiversiteit aanwezig is. Tools zoals de BNGC kunnen helpen om een correcte kosten-batenanalyse te maken. In bestaande situaties kunnen quick wins heel wat verbetering brengen, zoals het ontharden van terrein of ecologisch beheer van bestaand groen.

Jolien Verhelst gaf tips mee voor bedrijven die aan de slag willen met het verhogen van de biodiversiteit.

Jolien Verhelst gaf tips mee voor bedrijven die aan de slag willen met het verhogen van de biodiversiteit.


Breed en dicht

Het aanplanten van bomen kan een onderdeel uitmaken van zowat elk bedrijfsgroen. Lucien Verschoren (vakgroep Boomkwekerij AVBS) gaf de aanwezigen een nuttige lijst mee van geschikte bomen, hagen, vaste planten en rozen. Uit praktijkvoorbeelden doorheen de dag werd duidelijk dat bomen niet altijd aanslaan zoals zou moeten. Wellicht ligt daar een stuk ontbrekende kennis aan de oorzaak van. Lucien Verschoren gaf enkele eenvoudige tips mee, zoals het verkiezen van bomen met kluit boven blote wortel vanaf een zekere omvang, het niet te diep planten van bomen en het bijsnoeien bij een aanplant. Voor bedrijfsterreinen zijn bomen die tegen droogte kunnen een must, maar vochttolerante bomen misstaan evenmin in wadi’s. Planten voldoende dicht bij elkaar aanplanten en kiezen voor een brede variatie in gebruikte soorten verdient de aanbeveling boven monocultuur.

Lucien Verschoren gaf de aanwezigen een nuttige lijst mee van geschikte bomen, hagen, vaste planten en rozen.

Lucien Verschoren gaf de aanwezigen een nuttige lijst mee van geschikte bomen, hagen, vaste planten en rozen.


Zoek ambassadeurs

Afsluitend werden enkele praktijkvoorbeelden toegelicht. De site van ESV Euridice in Mol – waar onderzoek naar kernenergie wordt gevoerd – leerde dat een voortrekkersrol andere bedrijven in de buurt kan inspireren. Op één terrein kunnen diverse zones apart worden beheerd. Gefaseerd maaibeheer kan al bijkomende biodiversiteit opleveren. Tijdens een rondgang op percelen rond het FeliXart Museum (5 ha) en de bedrijfsterreinen van D’Ieteren werd verder stilgestaan bij hoe je biodivers extensief groenbeheer concreet vorm geeft. Bij D’Ieteren hecht de eindklant er een groot belang aan dat het er netjes bijligt. Dan kunnen kort gemaaide boordjes of infoborden duidelijk maken waar en hoe er aan natuurbeheer wordt gedaan. Ook het informeren van de collega’s is noodzakelijk. “Biodiversiteit wordt pas een feit als ook de eigen medewerkers hier als ambassadeur fungeren. Zonder hun inspanningen en enthousiasme is dit niet mogelijk”, zo klonk het bij D’Ieteren.

Infobordjes en kort gemaaide boordrandjes maken het beheer voor de passant duidelijk.

Infobordjes en kort gemaaide boordrandjes maken het beheer voor de passant duidelijk.


Presentaties gastsprekers

20230919_Green Cities Seminarie_Presentatie Arcadis

20230919_Green Cities Seminarie_Presentatie AVBS

20230919_Green Cities Seminarie_Presentatie Biotoop

20230919_Green Cities Seminarie_Presentatie D’Ieteren Immo

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel