skip to Main Content
Ir. Freya Macke: Scoor resultaat door klimaatadaptieve bijsturingen op bedrijventerreinen!

Ir. Freya Macke: Scoor resultaat door klimaatadaptieve bijsturingen op bedrijventerreinen!

image
Freya Macke pleit voor urgente klimaataanpak van bedrijventerreinen
19.9.2022

Tekst: Marc Verachtert

Kennismaken met Freya Macke: “Als ingenieur civiele techniek en watermanagement was mijn vakgebied een van de eerste dat te maken had met het wijzigende klimaat. Wij werden namelijk niet alleen geconfronteerd met overlast door water maar ook met van droogte en vervolgens ook met hitte”. Aan het woord is Freya Macke die daarmee 15 jaar terugblikt in haar carrière. Als adviseur klimaatadaptatie werkt ze voor het internationaal actieve studiebureau Arcadis, is ze adviseur, geeft ze voordrachten en presentaties en publiceert ze over klimaatadaptatie. Vanuit het platform Samen klimaatbestendig doet ze aan kennisdeling en ook heel wat lobbywerk in deze materie. Een van de punten die ze sterk naar voor schuift: “We moeten dringend inzetten op bedrijventerreinen. Door het verminderen van hitte en verbeteren van de uitstraling ze veranderen tot groenblauwe, toekomstbestendige bedrijventerreinen.”

Bedrijventerreinen, koploper opwarming: Droogte en hitte manifesteren zich vooral in de fysiek bebouwde omgeving.. Hoewel de problemen in stedelijke- en agglomeratiekernen groot zijn, wijst Freya Macke ook en zelfs sterk in de richting van bedrijventerreinen. “Je moet maar eens een temperatuurkaart bekijken dan zie je dat net daar de temperaturen ontzettend pieken.”

Industrieterrein De Spijker in Deerlijk bewijst dat een groene integratie perfect mogelijk is (©Henderyckx Fotografie Bvba en ©Intercommunale Leiedal)

Industrieterrein De Spijker in Deerlijk bewijst dat een groene integratie perfect mogelijk is (©Henderyckx Fotografie Bvba en ©Intercommunale Leiedal)


Oud en nieuw, soms geen verschil: “Hoge temperaturen, veel verharding, vaak ook een grauwe omgeving”, Freya Macke kan voor de vuist weg een lijst bedrijventerreinen opnoemen waar kwaliteit, beeld en landschap vergeten lijken en bovendien ronduit lelijk zijn. “Je kan je zelfs afvragen wie er wil werken” zegt ze schamper terwijl ze er aan toevoegt dat de uitstraling ervan steeds meer weerstand oproept van de omgeving.  Het slaat niet enkel op oudere terreinen. “Ook nieuwe bedrijfsterreinen  blinken zelden uit in sfeer en gezelligheid, laat staan in groen. Vaak is het groen zelfs in een vergeten hoekje gedrukt waar het absoluut geen effect heeft op klimaat, omgeving en biodiversiteit.”

Gedeelde verantwoordelijkheid: “Het zijn niet uitsluitend de bedrijven en ondernemers die hier schuld aan hebben” vergoelijkt Freya Macke. “De ontwikkelaars/verkopers van de gronden en ook de overheden die bouw- en uitbatingsvergunningen afleveren zijn mee verantwoordelijk. Zij hebben of hadden de mogelijkheid te bepalen hoe het bedrijfsterrein in kwestie zich kon ontwikkelen, er in de toekomst zal uitzien en functioneert”. Ze noemt daarbij het nagenoeg ontbreken van  verplichting tot het rekening houden met hitte in het opwarmend klimaat door schaduw en groenaanleg, waterbuffering, infiltratie van hemelwater en nog zoveel meer.

Teamwork is nodig: Voor het uitwerken van plannen voor bedrijventerrein, ongeacht nieuwaanleg, bijsturing of grondige renovatie, raadt ze aan om te beseffen dat daarvoor een veelheid aan partijen rond de tafel moet komen: “Van buurtbewoners tot de eigenaars en ondernemers en natuurlijk ook experten in diverse disciplines”. Een van haar vaak geciteerde stellingen die trouwens niet alleen op bedrijventerreinen van toepassing is luidt: “Als we de gezamenlijke ontwerpkracht en vakkennis van ecologen, klimaatadaptatie, civiele techniek en verkeer samenbrengen, ontstaat er ruimte om volwaardig groen op de juiste plek te realiseren”.

Aanleg van bedrijventerreinen vraagt teamwork

Aanleg van bedrijventerreinen vraagt teamwork


Bedrijven winnen op meer dan één vlak: Bestaande bedrijventerreinen mogen zich volgens haar niet verschuilen achter: ‘het is nu eenmaal een bestaande situatie. “Er kan altijd bijgestuurd én bijsturing rendeert, zowel voor klimaat als het bedrijf zelf” benadrukt ze. Klimaatadaptieve aanpassingen komen het imago en de positieve beeldvorming van het bedrijf ten goede (lees acceptatie en waardering door omwonenden, klanten en publiek), gaan voor een meer aantrekkelijke en gezonde werkomgeving  (lees minder absenteïsme en zelfs vlotter aanwerven van nieuw personeel) tot en met minder uitgaven door energiebesparing (denk koeling door schaduwbomen en groendaken) en vermindering van kosten door het voortduren van productie (ook tijdens hitte).  Deze voordelen en de mogelijkheden bracht zij in diverse projecten voor het voetlicht (zie bijv. https://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/groenblauwe-bedrijventerreinen/ en https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/ik-ben-een-ondernemer/bedrijventerreinen )

Overheid deelt in de winst: “Voor de overheden zijn er rechtstreekse en onrechtstreekse benefits bij de make over van bestaande bedrijventerreinen en een juiste inrichting van nieuwe “ benadrukt Freya Macke. “Met een goed hemelwaterbeheer is er ter plekke en elders minder gevaar op wateroverlast, terwijl groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, voorkomen van hittestress en zorgt voor een meer aangename werk- en woonomgeving.”

Ondernemers beseffen wel degelijk de waarde van groen en blauw


Aanzetten tot actie: Dat onze bedrijventerreinen niet (of niet sneller) aangepakt worden ligt volgens Freya Macke zelden tot niet aan niet willen door de ondernemers. Ook aan de centen ligt het niet, zo weer ze. “Het is eerder een kwestie van niet weten dat het anders en beter kan.” Volgens haar beseffen de meeste ondernemers en eigenaars wel degelijk de waarde en impact van groen en blauw voor klimaat en omgeving. “Ze zijn echter nog zoekende naar wat zij zelf kunnen doen. Extreme weersomstandigheden zoals we die steeds vaker kennen geven daartoe zeker een impuls. Het drukt met de neus op de feiten. In Nederland hanteren we daarbij de zegswijze: Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Hopelijk geeft de recente hittegolf een vergelijkbaar effect van bewustwording en urgentie.”

Meer groen komt niet alleen klimaat ten goede, maar creëert ook een visueel aantrekkelijker werkomgeving

Meer groen komt niet alleen klimaat ten goede, maar creëert ook een visueel aantrekkelijker werkomgeving


Overtuig, stimuleer of dwing: “Bij het aanspreken en overtuigen van ondernemers is het belangrijk hun eigen bedrijfsbelang te benadrukken” zo stelt Freya Macke. “Maak duidelijk dat investeren bijvoorbeeld de energierekening of het bedrijfsrisico zal drukken.” Een vervolgstap is eventueel een actie waarbij de inspanningen, incluis pilootprojecten ingezet worden ter inspiratie van andere ondernemers. Een Belgisch voorbeeld is vlaanderenwaterproof.be waarbij via een oproep innovatieve ideeën en technieken werden gezocht om bedrijven en bedrijfsterreinen meer watervriendelijk te maken. Toelagen helpen ook steeds. En ook daar zijn in Vlaanderen voorbeelden van te vinden. Een ervan is de stad Antwerpen die tot 30.000 euro tussenkomst geeft voor het ontharden en vergroenen van percelen, aanleg groendaken en gebruik van regenwater maar ook infiltratie ervan op eigen terrein en dat voor bedrijfsoppervlaktes van 40 tot 3000 m². Tot slot en als stok achter de deur zijn er natuurlijk nog het door de overheid heus opleggen van klimaatadaptieve regels.

Info:

  • Via www.vlaio.be kan je een duurzaamheidmeter economische sites en bedrijventerreinen downloaden om de duurzaamheid van industriële sites en bedrijventerreinen te meten.

  • Inspiratie nodig of op zoek naar mooie voorbeeldprojecten?

  • https://omgeving.vlaanderen.be/nl/goede-praktijkvoorbeelden en www.2b-connect.be

  • https://www.arcadis.com/nl-be/projects/europe/netherlands/werkgroep-helpt-met-klimaatadaptatie-en-biodiversiteit-op-bedrijventerreinen

  • https://klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/groenblauwe-bedrijventerreinen/

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel